top of page
Search

Soomes jõustub uus Äriregistri seadus 01.06.2023

Soomes jõustub uus Äriregistri seadus 1. juunil 2023. aastal. Osaliselt rakendub seadus alates 2025. ja 2026. aastast.


Alates 2026. aastast peavad kõik äriühingud (v.a. MTÜ-d ja sihtasutused) esitama asutamis-, muutmis- ja lõpetamisteated, raamatupidamisaruanded ja muu äriregistrile esitatavad andmed elektrooniliselt YTJ-s, https://www.ytj.fi/.


Kui äriühing ei esita majandusaasta aruannet äriregistrile 8 kuu jooksul aruandeperioodi lõpust, määrab PRH (patendi- ja registrivalitsus) tasu olenevalt hilinemise kestusest summas 150-600 eurot. Makse on kahekordne, kui raamatupidamisaruandeid ei esitata kahe või enama järjestikuse majandusaasta jooksul. PRH alustab viivise määramist 2025. a. algusest.


Äriühingud peavad igal aastal kontrollima YTJ-s äriregistrisse kantud andmeid. Kontrollikohustus on ka Euroopa ettevõtetel (eurooppayhtiö), Euroopa ühistutel (eurooppaosuuskunta) ja välismaistel ettevõtjatel, kes on asutanud Soomes filiaali. Kui äriregistrisse kantud andmeid ei kontrollita, saab PRH määrata mittevastavuse tasu alates 2025. aastast summas 300 või 600 eurot. PRH võib määrata hooletuse eest tasu, kui näiteks puudub aadress, raamatupidamise aastaaruanne on puudulik või registriandmetes on vigu (näiteks ebaseaduslik juhatus, juhatusel puuduvad andmed või audiitor ei ole volitatud) .


Kui kahe aasta jooksul ei ole PRH nõudmisest hoolimata teavet teatatud või kontrollitud, saab määrata maksimaalselt kolm mittevastavustasu, maksimaalselt summas 2100 või 4200 eurot.


Rahapesuseadus kohustab ettevõtteid deklareerima tegelikud kasusaajad. PRH saab uue äriregistri seadusega ettevõtte äriregistrist kustutada, kui ta ei ole tegelikke kasusaajaid deklareerinud. PRH saab kustutamise menetlust alustada mitte varem kui 6 kuud pärast äriregistri seaduse jõustumist.


Uus äriregistriseadus ei kehtesta uusi vahendeid ettevõtete ülevõtmise takistamiseks. PRH-l on ettevõtetele erinevad teenused pettuste kaitsmiseks ja vältimiseks.


Uue seaduse terviktekst soome keeles: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230564.

0 comments

Comentarios


bottom of page